Luật xuất nhập cảnh

Nghị định 75/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều bổ sung của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người

Nghị định 75/2020/NĐ-CP ban hành ngày 01/07/2020

Quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam cụ thể như sau: