Bộ luật lao động 2012 - Luật số 10/2012/QH13

Cập nhật:

Bộ luật lao động 2012 - Luật số 10/2012/QH13 ban hành ngày 18/06/2012

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Quốc hội ban hành Bộ luật lao động.

Xem chi tiết tại đây !!!

Tin cũ hơn: