Nghị định 75/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều bổ sung của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người

Cập nhật:

Nghị định 75/2020/NĐ-CP ban hành ngày 01/07/2020

Quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam cụ thể như sau:

Nghị định này quy định: về việc người nước ngoài nhập cảnh vào khu kinh tế cửa khẩu, khu kinh tế ven biển được miễn thị thực có nhu cầu đến địa điểm khác tại Việt Nam

Quy định về việc cấp thị thực cho người nước ngoài vào Việt Nam theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên nhưng chưa có hiện diện thương mại hoặc đối tác tại Việt Nam.

Đối tượng áp dụng: Nghị định này áp dụng đối với người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú tại Việt Nam, cơ quan quản lý nhà nước Việt Nam, cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài có liên quan.

Xem chi tiết tại đây !!!