Thông tư 04/2015/TT-BCA quy định biểu mẫu xin cấp visa, thị thực tạm trú cho người nước ngoài

Cập nhật:

Ngày 05 tháng 01 năm 2015 Bộ công an ban hành thông tư số 04/2015/TT-BCA quy định chi tiết về mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

Thông tư này quy định, hướng dẫn sử dụng và quản lý các loại mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam theo quy định tại Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.  

Thông tư này áp dụng đối với người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú tại Việt Nam và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Xem chi tiết tại đây !!!

CÁC BIỂU MẪU MỚI XIN CẤP VISA THỊ THỰC, TẠM TRÚ, THƯỜNG TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI ĐÂY