Hướng dẫn điền mẫu NA18 - Khai báo tạm trú cho người nước ngoài

Cập nhật:

Mẫu NA18, Danh sách người nước ngoài khai báo tạm trú của người nước ngoài tại Việt Nam

Mẫu NA18, Danh sách người nước ngoài khai báo tạm trú của người nước ngoài ở Việt Nam ban hành kèm theo thông  tư  số 04 /2015/TT-BCA ngày 05 tháng  01 năm  2015

Mẫu NA18, Danh sách người nước ngoài khai báo tạm trú của người nước ngoài ở Việt Nam (Download)

 

Các biểu mẫu xuất nhập cảnh khác (Tải tại đường link này)