Hướng dẫn điền mẫu NA15 - Đơn xin phép cho thân nhân vào khu vực cấm, khu vực biên giới

Cập nhật:

MẪU NA15, ĐƠN XIN PHÉP CHO THÂN NHÂN VÀO KHU VỰC CẤM, KHU VỰC BIÊN GIỚI

MẪU NA15, ĐƠN XIN PHÉP CHO THÂN NHÂN VÀO KHU VỰC CẤM, KHU VỰC BIÊN GIỚI Việt Nam ban hành kèm theo thông  tư  số 04 /2015/TT-BCA ngày 05 tháng  01 năm  2015

Dowload tại đây !!!