Hướng dẫn điền mẫu NA12- Đơn xin thường trú cho người nước ngoài

Cập nhật:

Mẫu NA12 Đơn xin thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

 

Mẫu NA12 Đơn xin thường trú cho người nước ngoài  ở Việt Nam ban hành kèm theo thông tư số 04 /2015/TT-BCA ngày 05 tháng  01 năm 2015 của Bộ công an

Mẫu NA12 Đơn xin thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam (Download)

Các biểu mẫu xuất nhập cảnh khác (Tải tại đường link này)