Hướng dẫn điền mẫu NA11 - Giấy bảo lãnh cho người nước ngoài thường trú

Cập nhật:

Mẫu NA11, Giấy bảo lãnh cho người nước ngoài thường trú tại Việt Nam

Mẫu NA 11, Giấy bảo lãnh cho người nước ngoài thường trú ở Việt Nam ban hành kèm theo thông  tư  số 04 /2015/TT-BCA ngày 05 tháng  01 năm 2015 của Bộ công an.

Biểu Mẫu NA11, Giấy bảo lãnh cho người nước ngoài thường trú tại Việt Nam (Download)

 

Các biểu mẫu xuất nhập cảnh khác (Tải tại đường link này)