Mẫu số 02. Đơn, công văn giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo Nghị định 152/2020 mới nhất

Cập nhật:

MẪU SỐ 2 ĐƠN, CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH THAY ĐỔI NHU CẦU SỬ DỤNG NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI.

Mẫu số 2: Đơn, công văn  giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài. Biểu mẫu này ban hành kèm theo Nghị định 152/2020/ NĐ-CP mới nhất, chi tiết nhất.

Xem chi tiết tại đây !!!