Các biểu mẫu, tờ khai, về việc xin cấp mới, gia hạn, cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài

Cập nhật:

Ngày 30/12/2020, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị định 152/2020/NĐ-CP (“Nghị định 152”) quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam. Nghị định 152 thay thế Nghị định số 11/2016/NĐ-CP của Chính phủ Việt Nam ngày 03/02/2016 (“Nghị định 11”), Nghị định số 75/2014/NĐ-CP của Chính phủ Việt Nam ngày 28/7/2014 (“Nghị định 75”) và các nghị định sửa đổi, bổ sung tương ứng.

Nghị định 152 hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động mới số 45/2019/QH14, trong đó hướng dẫn xác định các hình thức và điều kiện để người lao động nước ngoài đủ điều kiện làm việc tại Việt Nam, quy định miễn giấy phép lao động (“GPLĐ”), tuyển dụng người lao động nước ngoài, gia hạn và cấp lại GPLĐ.

Các biểu mẫu, tờ khai, đơn đề nghị liên quan đến việc xin cấp mới, gia hạn, cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài:

(Kèm theo Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ)

Mẫu số 01/PLI

Về việc giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

Mẫu số 02/PLI

Về việc giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

Mẫu số 03/PLI

Về việc chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài.

Mẫu số 04/PLI

Về việc đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài.

Mẫu số 05/PLI

Về việc điều chỉnh, bổ sung nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

Mẫu số 06/PLI

Về việc tuyển người lao động nước ngoài vào các vị trí công việc không tuyển được người lao động Việt Nam.

Mẫu số 07/PLI

Báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài.

Mẫu số 08/PLI

Báo cáo tình hình người lao động nước ngoài.

Mẫu số 09/PLI

Về việc xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

Mẫu số 10/PLI

Giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

Mẫu số 11/PLI

Về việc cấp/cấp lại/gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài.

Mẫu số 12/PLI

Giấy phép lao động.

Mẫu số 13/PLI

Quyết định về việc thu hồi giấy phép lao động của người lao động nước ngoài.

Mẫu số 14/PLl

Sổ theo dõi người lao động nước ngoài.

Mẫu số 15/PLI

Về việc không được xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động/không cấp/cấp lại/gia hạn giấy phép lao động.

Nếu bạn có nhu cầu về dịch vụ tư vấn và xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và cung cấp các dịch vụ một cách chuyên nghiệp và hiệu quả nhất. Xin cảm ơn !!!