NGHỊ ĐỊNH SỐ 11/2016/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ: QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM

Cập nhật:

NGHỊ ĐỊNH SỐ 11/2016/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ : QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM

Nghị định này quy định chi tiết thi hành Bộ luật Lao động về cấp giấy phép lao động cho lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam; việc trục xuất lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam không có giấy phép lao động.

Đối tượng áp dụng là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam theo các hình thức sau:

Thực hiện hợp đồng lao động

Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp

Nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật,..

Xem chi tiết tại !!!