Thời hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài

Cập nhật:

THỜI HẠN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Theo quy định của pháp luật Việt Nam về quản lý lao động nước ngoài thì người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam từ 03 tháng trở lên bắt buộc phải có giấy phép lao động (Trừ những trường hợp được miễn giấy phép lao động).

Theo quy định của Điều 173 Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 và Điều 11 Nghị định Số: 11/2016/NĐ-CP thì thời hạn của giấy phép lao động cấp cho người nước ngoài tối đa là 2 năm (hai năm), hết thời hạn ghi trên giấy phép lao động người sử dụng lao động nước ngoài có thể gia hạn giấy phép lao động và thời hạn gia hạn tối đa cho mỗi lần cũng không quá 2 năm.

 

I.  Thời hạn của giấy phép lao động (Nghị định Số: 11/2016/NĐ-CP)

Thời hạn của giấy phép lao động được cấp theo thời hạn của một trong các trường hợp sau đây nhưng không quá 02 năm:

1. Thời hạn của hợp đồng lao động dự kiến sẽ ký kết;

2. Thời hạn của bên nước ngoài cử người lao động nước ngoài sang làm việc tại Việt Nam;

3. Thời hạn hợp đồng hoặc thỏa thuận ký kết giữa đối tác Việt Nam và nước ngoài;

4. Thời hạn hợp đồng hoặc thỏa thuận cung cấp dịch vụ ký kết giữa đối tác Việt Nam và nước ngoài;

5. Thời hạn nêu trong văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để đàm phán cung cấp dịch vụ;

6. Thời hạn đã được xác định trong giấy chứng nhận của tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam;

7. Thời hạn trong văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để thành lập hiện diện thương mại của nhà cung cấp dịch vụ đó;

8. Thời hạn trong văn bản chứng minh người lao động nước ngoài được tham gia vào hoạt động của một doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam.

 

II- Thời hạn của giấy phép lao động được cấp lại

1. Thời hạn của giấy phép lao động được cấp lại khi Giấy phép lao động còn thời hạn bị mất, bị hỏng hoặc thay đổi nội dung ghi trong giấy phép lao động, trừ các trường hợp quy định tại Khoản 8 Điều 10 Nghị định 11/2016 NĐ-CP bằng thời hạn của giấy phép lao động đã được cấp trừ đi thời gian người lao động nước ngoài đã làm việc tính đến thời điểm đề nghị cấp lại giấy phép lao động.

2. Thời hạn của giấy phép lao động được cấp lại khi Giấy phép lao động sắp hết hạn (còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày) sẽ được cấp theo thời hạn của một trong các trường hợp quy định tại Điều 11 Nghị định 11/2016 NĐ-CP nhưng không quá 02 năm.

 

III. Được gia hạn giấy phép lao động bao nhiêu lần ?

Theo quy định tại Điều 13 Nghị định 11/2016/NĐ-CP thì khi giấy phép lao động còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày thì sẽ được cấp lại.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 16 Nghị định 11/2016/NĐ-CP thì thời hạn của giấy phép lao động được cấp lại theo thời hạn của một trong các trường hợp quy định tại Điều 11 Nghị định này nhưng không quá 02 năm.

==> Theo quy định trên đây thì khi giấy phép lao động còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày thì sẽ được cấp lại. Thời hạn giấy phép lao động được cấp lại tối đa là 02 năm. Pháp luật không giới hạn số lần cấp lại giấy giấy phép lao động đối với trường hợp hết hạn. Do đó lao động nước ngoài làm việc lâu dài tại Việt Nam có thể xin gia hạn giấy phép lao động nhiều lần, mỗi lần tối đa 02 năm.