Hướng dẫn cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài qua mạng theo thông tư số 23/2017/TT - BLĐTBXH

Cập nhật:

Thông tư số 23/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/08/2017 của bộ lao động thương binh và Xã hội Hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại việt nam qua mạng điện tử

Thông tư này hướng dẫn thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài, cấp, cấp lại giấy phép lao động, giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử của dịch vụ công trực tuyến.

Thông tư số 23/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/08/2017 của bộ lao động thương binh và Xã hội Hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại việt nam qua mạng điện tử