Nghị quyết 80/NQ-CP - Quy định về việc miễn thị thực cho người nước ngoài vào khu kinh tế Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Cập nhật:

Nghị quyết 80/NQ-CP ban hành ngày 25/05/2020

Về việc miễn thị thực cho người nước ngoài vào khu kinh tế Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2020.

Khu kinh tế Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang được áp dụng chính sách miễn thị thực cho người nước ngoài nhập cảnh theo quy định tại khoản 7 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 25 tháng 11 năm 2019.

Xem chi tiết tại đây !!!