Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên

Cập nhật:

Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên

  • Vị trí chức năng

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về: Lao động; việc làm; dạy nghề; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội (sau đây gọi chung là lĩnh vực lao động, người có công và xã hội).

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu sự chỉ đạo, quản lý và điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản theo quy định của pháp luật

  • Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh Phú Yên giải quyết các thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

- Sở Lao động Thương binh và xã hội Phú Yên giải quyết các thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài sau:

+ Cấp mới giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Phú Yên

+ Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Phú Yên

+ Xác nhận người nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động tại Phú Yên

+ Thu hồi giấy phép lao động của người nước ngoài tại Phú Yên.

+ Giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài tại Phú Yên.

  • Địa chỉ Sở Lao động Thương binh và Xã Hội tỉnh Phú Yên

- Địa chỉ: 02 - đường Tố Hữu - phường 9 - thành phố Tuy Hoà - tỉnh Phú Yên

- Điện thoại: 057.3845289 Fax: 057.3893221

- Website: www.phuyen.gov.vn Email: soldtbxh@phuyen.gov.vn

Tin liên quan: Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam (chi tiết)

                        Dịch vụ làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài có giấy phép lao động

                        Hướng dẫn xin công văn chấp thuận sử dụng lao động người nước ngoài